Ako funguje oddiel? III.: Aká je organizácia oddielu?

Autor: Ľuboš Zahradníček | 24.3.2013 o 14:11 | (upravené 24.3.2013 o 14:24) Karma článku: 0,27 | Prečítané:  284x

Na to, aby turistický oddiel dobre pracoval, musí mať jasne stanovenú organizačnú štruktúru, z ktorej neskôr vyplývajú kompetencie a úlohy jednotlivých členov.

Organizačná schéma oddieluOrganizačná schéma oddielu

1.4. Aká je organizácia oddielu?

Na to, aby turistický oddiel dobre pracoval, musí mať jasne stanovenú organizačnú štruktúru, z ktorej neskôr vyplývajú kompetencie a úlohy jednotlivých členov.

Počas svojej praxe som sa viac krát stretol so spôsobom vedenia, ktorý odstraňoval z organizačnej štruktúry pozíciu osoby s najvyššími právomocami a tieto boli rovnomerne rozdelené medzi všetkých členov vedenia organizácie. Týmto boli členovia organizačného týmu postavení na jednu úroveň. Každý mal zodpovednosť za všetko a o dôležitých veciach sa rozhodovalo v skupine. Takýto spôsob realizácie nie je šťastný. Každý člen vedenia má totiž vlastnú predstavu, ako vykonávať jednotlivé aktivity a žiadni dvaja ľudia sa úplne nezhodnú. Čím väčšie sú rozdiely v osobnostiach a názoroch jednotlivých členov, tým väčšia je pravdepodobnosť vzájomných rozporov.

 

Aj keby sme pripustili, že v danej skupine sú ľudia, ktorí sa za každých okolností vedia dohodnúť bez konfliktov, v konečnom dôsledku bude výsledok takéhoto organizovania nedefinovateľným mixom rôznych prístupov. Ten sa len viac či menej bude podobať predstavám členov podľa toho, nakoľko dokážu presadiť svoje predstavy.

 

Prax navyše ukázala, že aj v takejto skupine sa vyprofilovali vodcovské typy, ktoré na seba v konečnom dôsledku prevzali funkciu vedenia skupiny. Kvalita činnosti od začiatku trpela a pred skorým zánikom klub zachránilo len to, že niektorí vedúci boli zapálení pre činnosť a deti samé nevedeli, čo by im mal taký klub vlastne dať.

 

My sa však pri budovaní hypotetického oddielu chceme týmto problémom vyhnúť. Preto si popíšme organizačnú štruktúru vyspelého a zabehnutého oddielu - bude to naše svetielko v tuneli, ktoré bude jedným z konečných cieľov, ktoré chceme v budúcnosti dosiahnuť. V nasledujúcich kapitolách rozoberme úlohy jednotlivých jeho článkov. Akú vnútornú štruktúru by teda mal taký oddiel mať?

 

Ako som už napísal, prirodzená vlastnosť ľudí je zoskupovať sa do skupín, ktoré sa od okolia vyčleňujú istými poznávacími znameniami. Takou skupinou je aj náš oddiel. Avšak každá skupina, presahujúca počet približne dvanásť členov začne na základe tej istej vlastnosti spontánne vytvárať menšie podskupiny. Na tom bude postavený jeden z pilierov organizácie budúceho oddielu. Oddiel teda bude rozdelený do menších skupín, ktoré nazývame družiny. Proces ich vzniku, činnosť, charakteristiku a úlohu opisujem v samostatnej kapitole.

 

Na vrchole organizačnej pyramídy je umiestnený hlavný vedúci.

 

Jemu priamo podriadení sú družinoví (radoví) vedúci, ktorí môžu byť pridelení ku konkrétnej družine.

 

V rámci družín pracujú praktikanti alebo inštruktori.

 

Samostatne stojacou jednotkou sú dospelí nováčikovia ostatní dospelí, ktorí sa zaúčajú alebo ako výpomoc nie sú pridelení ku konkrétnej skupine.

 

V hierarchií oddielu pokračujeme nižšie. Vodcovia družín sú dominantné deti, ktoré družinu neformálne zastupujú.

 

Vodca družiny má pod sebou ostatných radových členovnováčikov (deti), pridelených jeho družine.

 

Do oddielu musíme rátať aj nestálych členov, hostí, nečlenov, ktorí môžu alebo nemusia byť pridelení konkrétnej družine.

 

Niektoré oddiely ešte majú zvlášť určených vedúcich, ktorým pripadá zodpovednosť za program, zdravotnú stránku alebo iné špecifické úlohy. My týmto smerom nepôjdeme a ich úlohy budeme rovnomerne rozdeľovať medzi všetkých dospelých členov. Pre lepšie pochopenie overenej organizácie oddielu prikladám prehľadnú schému (na konci článku).

 

V ďalšej kapitole si podrobne definujeme profil a úlohy jednotlivých článkov organizačnej štruktúry.

 

1.4.1. Vedúci

 

1.4.1.1. Hlavný vedúci

 

Každá správne fungujúca organizácia musí mať na svojom čele jedného človeka, ktorý zodpovedá za chod organizácie a má najvyššie rozhodovacie právomoci. Aj v našom oddieli bude hlavný vedúci, ktorý má rozhodujúce slovo a najvyššiu zodpovednosť. Hlavný vedúci

 

- má základnú predstavu o tom, ako chce viesť oddiel, určuje činnosť a pripravuje program,

- vykonáva manažérske činnosti - plánuje, organizuje, vedie a kontroluje,

- je vzorom pre všetkých ostatných členov oddielu,

- formálne zastupuje oddiel v komunikácií s vonkajším prostredím,

- určuje osoby, ktoré ho môžu zastúpiť v jeho úlohách,

- preberá zodpovednosť za všetko, čo sa týka oddielu.

- väčšinou sa podieľa na realizácií činností a priamej práce s deťmi spoločne s ostatnými vedúcimi

 

Osobnosť hlavného vedúceho sa odzrkadľuje na celkovej úrovni oddielu. Z teórie manažmentu poznáme niekoľko hlavných typov manažérov - podľa toho vieme zaškatuľkovať aj typy vedenia oddielu.

 

Liberál - je to typ vedúceho, ktorý necháva oddiel žiť si svojim vlastným životom bez toho, aby do diania výraznejšie zasahoval. často sa obmedzuje len na pozíciu štatistu. Väčšinou nemá pripravený plán činnosti, ani program na najbližšiu aktivitu, väčšinu necháva na improvizácií. Oddiel pod vedením takéhoto vedúceho stagnuje alebo upadá.

 

Pri takomto štýle vedenia väčšinou nemá oddiel presne stanovené pravidlá, ktoré by mali byť motorom kvalitnej činnosti. Môžeme sa stretnúť s neduhmi ako fajčenie a pitie alkoholu pred deťmi a podobne. Môže od detí formálne vyžadovať dochvíľnosť, ale sám často mešká alebo akciu, schôdzku zruší, niekedy aj bez toho, aby dopredu oznámil.

 

Informačná nástenka, webová stránka je väčšinou neaktuálna chudobná na informácie, ktoré sú z veľkej časti dávno neaktuálne. Osobnosť liberálneho vedúceho sa takto výrazne prejavuje aj v komunikácií s verejnosťou a s rodičmi. Účasť členov býva slabšia, lebo nepociťujú potrebu prísť na schôdzku alebo akciu. Nemajú motiváciu v prípade, že sa im nechce. Pokiaľ nie sú vybudované silné vzťahy v rámci oddielu a vedenie oddielu vykazuje výrazné liberálne smerovanie, takýto oddiel má viac ako problém.

 

Hrozí oveľa väčšie riziko zranení na akciách, straty záujmu členov, zlého mena oddielu a podobných efektov.

 

Medzi deťmi nebýva veľmi obľúbený, lebo nevykazuje známky silnej osobnosti, väčšinou necháva deťom „skákať si po hlave“, čo znamená, že sa jeho autorita stále viac stráca.

 

demokrat - dokáže presne rozdeľovať úlohy a delegovať právomoci. Je prirodzenou autoritou, ktorú si nemusí zvyčajne vydobýjať „násilne“. Avšak v prípade potreby vie použiť aj agresívnejšie postupy. Demokratický vedúci má jasnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť, ale ak je na to priestor, nechá vyjadriť názor aj ostatných členov oddielu. Výsledok potom ovplyvňuje logickou argumentáciou alebo podprahovým pôsobením. Podrobne informuje o všetkých možných variantoch, o ich výhodách a nevýhodách.

 

V oddieli je deťmi väčšinou obľúbený, pretože dokáže jasne prejaviť svoju osobnosť, o ktorú sa deti neskôr podvedome opierajú - spoliehajú sa na ňu. Je niečo ako vodca svorky, ktorú zastupuje a vždy pred dôležitým rozhodnutím berie do úvahy záujmy jednotlivých členov. Obľúbený je aj pre to, že necháva možnosť vyjadriť sa ostatným, čím dosahuje dôležitú participáciu na vedení oddielu. Pri tom všetkom si dostatočne uvedomuje svoju zodpovednosť.

 

Demokratický vedúci v oddieli stanovuje pravidlá opäť po dohode s ostatnými členmi oddielu a vyžaduje ich dodržiavanie, avšak v zmysle „všetkého veľa škodí“, nevyžaduje ich nezmyselné dodržiavanie za každých okolností. Je ochotný za špecifických okolností po podaní vierohodného vysvetlenia odpúšťať zlyhania a porušenie pravidiel. Tým sa síce vystavuje riziku, na druhej strane pri správnom zhodnotení situácie môže výrazne posilniť svoju pozíciu v očiach ostatných členov.

 

Nevýhodou takéhoto spôsobu vedenia je fakt, že v istých situáciách sa treba rozhodnúť okamžite, bez ohľadu na názor ostatných. Ak takáto situácia nastane vystavuje sa riziku kritiky - ostatní členovia zvyknutí do rozhodovania zasiahnuť vlastnými pripomienkami sa môžu cítiť ukrivdení. Je na osobnosti hlavného vedúceho, ako dokáže svoje samostatné rozhodnutie obhájiť a tým obhájiť aj vlastné postavenie.

 

Demokratický spôsob vedenia oddielu môže pri použití správnej motivácie dosiahnuť výrazné úspechy aj v oblasti súťaží.

 

Pri nábore je väčšinou úspešnejší ako liberálne vedený oddiel. Skutočný záujem vedúceho a zapojenie detí do náboru môže mať úspech pri oslovovaní nových detí.

 

autokrat - podobne ako rodič „vojak“ si mýli oddiel s vojenským oddielom a snaží sa na deti pôsobiť výchovne prostredníctvom prísnych pravidiel a prísnych trestov za ich nedodržiavanie. Akúkoľvek moc, zodpovednosť a práva v oddieli sústredí do svojich rúk. S nikým sa o to nedelí, nikoho nezasvecuje do spolurozhodovania. Svoje rozhodnutia väčšinou nezdôvodňuje. Neposkytuje rady ostatným a sám sa neradí, vydáva iba rozkazy.

 

Pravidlá, ktoré stanoví musia byť bezpodmienečne dodržiavané, nie je možná ani minimálna odchýlka. Väčšinou nie je tolerantný, ani v prípade, že na porušenie pravidiel je dôvod (napríklad neskorý príchod z dôvodu predĺženia vyučovania v škole).

 

Ostatní vedúci sú nútení slepo počúvať príkazy, čo vedie neskôr k ich apatičnosti voči možnosti zmeniť chod vecí k lepšiemu. Tento rozpor neskôr dolieha na celý oddiel (aj deti prídu na to, že nemá zmysel niečo vytýkať alebo voči niečomu protestovať, odpoveď väčšinou nie je dva krát príjemná). Ak nedochádza dlhodobo k náprave, môže sa od oddielu odčleniť skupina nespokojných členov, tento zárodok neskôr vedie k rozpadu oddielu alebo k rozkolu, s cieľom vytvoriť nový oddiel, nezávislý na pôvodnom.

 

Autokratický spôsob vedenia má samozrejme aj výhody. V prípade akýchkoľvek problémov na akcií, ktoré je potrebné okamžite riešiť, hlavný vedúci nenaráža na odpor a tým znižuje riziko neskorého zásahu, napríklad pri vážnom zranení alebo inom nebezpečenstve. Všetci sú naučení okamžite poslúchať. V prípade športového oddielu môže dosahovať vynikajúce výsledky na súťažiach. Hlavný vedúci svojim prístupom pri tréningoch dokáže zo skalných členov vytiahnuť „aj nemožné“. Navonok tak má oddiel výrazné úspechy, čo je obrovská devíza pri nábore nových členov a zabezpečuje neskorší príliv nováčikov.

 

Nepripravení nováčikovia čoskoro narazia na príliš autokratický spôsob vedenia a to spravidla znamená vysokú fluktuáciu členov. Veľa členov prichádza, ale aj odchádza.

 

Z teoretického hľadiska určuje toto zaškatuľkovanie tri hlavné typy vedúcich. V realite sa nikdy nestretneme s presným obrazom hlavného vedúceho, ktorý by spadal len do jednej kategórie. Každý z nás je jedinečný a sme kombináciou všetkých uvedených smerov v rôznym pomere.

 

Nabudúce si niečo povieme o úlohe ostatných dospelých členov oddielu.

 

Predošlý článok : Ako funguje oddiel? II.: Na čo je oddiel a aké oddiely existujú?


(c) Ing. Ľuboš Zahradníček

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna zdravotná poisťovňa

Výber úsporných opatrení, ako ho navrhla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

TECH

BlackBerry vstáva z mŕtvych, chystá novinku s klávesnicou

Klávesnica, touchpad, dobre čitateľný displej a kvalitné fotoaparáty.


Už ste čítali?