Ako funguje oddiel? II.: Na čo je oddiel a aké oddiely existujú?

Autor: Ľuboš Zahradníček | 23.3.2013 o 14:26 | (upravené 23.3.2013 o 15:02) Karma článku: 1,44 | Prečítané:  337x

Pokračovanie série článkov, v ktorej sa podrobne venujem organizácií voľnočasových aktivít v teréne a všetkých hľadísk outdoorovej činnosti s deťmi. V tejto kapitole sa pozrieme na to, čo oddiel ponúka deťom, rodičom a aké oddiely poznáme.

1.2. NA ČO JE ODDIEL?

 

Vo svojej záverečnej práci v rámci doplnkového pedagogického štúdia som uviedol nasledujúcu definíciu voľného času : „Voľný čas je celkový súhrn času, v ktorom nie sú zahrnuté časové potreby štúdia, pracovných povinností, čas potrebný na vykonávanie nevyhnutných životných biologických potrieb, ani s týmito aktivitami nevyhnutne spojený čas, napríklad čas potrebný na presuny a čakanie.“

 

Po definícií voľného času je každému jasné, že aj voľný čas má svoje delenie podľa rôznych kritérií. V uvedenej práci rozdeľujem voľný čas na viacero kategórií a podľa viacerých kritérií. Pre správne zaradenie aktivít, ktoré popisujem v tejto publikácií a pochopenie ich miesta v rámci voľného času si delenie voľného času pripomeňme, vrátane definícií (parafrázujem zo svojej záverečnej práce):

 

Prvé kritérium je aktivita :

a) aktívne využitý voľný čas - venovaný na rozvíjanie sa v záujmovej oblasti sledovaného subjektu. Tu hovoríme o nepovinných aktivitách, na ktorých účasť si subjekt určuje dobrovoľne. Spadajú sem tréningy, kluby, krúžky, oddielová činnosť, akákoľvek dobrovoľná záujmová organizovaná, ale aj neorganizovaná činnosť.

b) pasívne využitý voľný čas - venovaný na cielenú obnovu a regeneráciu síl a energie. Tento čas je spravidla neorganizovaného charakteru a zahrnuli by sme sem akúkoľvek aktivitu, ktorej primárna úloha nie je duševný rozvoj. Sem by sme mohli zaradiť napríklad neformálny rozhovor s priateľmi, kamarátmi. Z definície uvedenej vyššie sem nemôžeme zahrnúť obdobie spánku, ktoré zo svojho princípu - nutnej biologickej potreby sa nedá chápať ako dobrovoľná činnosť, ale ako činnosť nutná k prežitiu.

 

Druhé kritérium je organizovanosť :

a) organizovaný voľný čas - je časové obdobie z celkového voľného času, kedy sa dieťa venuje záujmovej činnosti, pre ktorú sa samo rozhodlo. Pravidlá činnosti si nevytvára podľa momentálnych nápadov, ale činnosť je formálne zastrešená a vyššie organizovaná na základe vopred určených pravidiel, s ktorými dieťa (jeho zákonný zástupca) súhlasí. Takáto činnosť je oficiálne vykonávaná inštitúciami, ktoré na takúto činnosť vytvoria podmienky v podobe finančného, formálneho, organizačného, personálneho, časového a priestorového zabezpečenia. V krátkosti hovoríme o krúžkoch, kluboch, oddieloch, stretnutiach.

b) neorganizovaný voľný čas

 

V rámci uvedených kritérií zaraďujeme oddielovú činnosť do aktívneho organizovaného voľného času. Zaradenie oddielovej činnosti nám pomôže správne definovať jej funkcie, ktoré približne kopírujú všeobecné definície funkcií takto tráveného voľného času.

 

Pávková (2002) uvádza „Výchova mimo vyučování jako specifická oblast výchovného púsobení plní funkci výchovně-vzdelávací, preventívni, zdravotní a sociální. Jednotlivé typy výchovných zařízení, instituce a organizace plní tyto funkce v rúzne míře podle svého charakteru.“

 

Autorka vo svojej publikácií uvádza nasledujúce funkcie voľného času :

a) výchovno-vzdelávacia funkcia : na plnení tejto funkcie sa podieľajú viaceré inštitúcie podľa svojich špecifických možností a legislatívne vymedzeného poslania. Prostredníctvom pestrých a zaujímavých činností sa deti motivujú ku spoločensky žiaducemu využívaniu voľného času.

 

preventívna funkcia : v rôznych rozvojových programoch pre deti a mládež sa v poslednom desaťročí stále viac presadzuje dôraz na prevenciu negatívnych spoločenských javov. Ide o nasledujúce oblasti : drogová závislosť, alkoholizmus a fajčenie, kriminalita a delikvencia, virtuálne drogy, gambling, záškoláctvo, šikanovanie, vandalizmus a iné formy násilného správania, xenofóbia, rasizmus a intolerancia.

zdravotná funkcia : funkcia je naplňovaná najmä tým, že usmerňuje deti k dodržiavaniu zdravého režimu dňa, vytváraniu zdravého životného štýlu. Veľký zdravotný význam má podnecovanie a poskytovanie príležitosti k výdatnému pohybu na čerstvom vzduchu. Z pohľadu zdravého duševného vývoja sa podieľajú jednotlivé inštitúcie tým, že umožňujú deťom pobyt v príjemnom prostredí, v pohode, medzi obľúbenými ľuďmi a tým, že ponúkajú možnosť prežívať radosť a uspokojenie z činnosti, ktorá ich baví.

sociálna funkcia : výchovno-vzdelávacie zariadenia majú možnosť v dobe mimo vyučovania vyrovnávať rozdiely medzi rozdielnymi materiálnymi a psychologickými podmienkami v rodinách. Tým pomáhajú najmä deťom z menej podnetného alebo z konfliktného rodinného prostredia.

Babiaková (2007) pridáva k uvedeným funkciám ešte sebarealizačnú funkciu a humanistickú funkciu.

 

Aj napriek tomu, že sme vyčerpávajúco uviedli funkcie voľného času, pre špecifikáciu oddielovej činnosti to nie je úplné a považujem za potrebné doplniť ešte jednu oblasť. Ide o

 

- rozvoj špecifických zručností, ktoré pokojne môžeme zaradiť aj medzi životné zručnosti, ako napríklad vzájomná tolerancia, zvýšený dôraz na osvetu v environmentálnej oblasti, komplexný rozvoj schopností prežiť v prírode medzi ktoré patria technické zručnosti ako napríklad založenie ohňa, varenie na ohni, práca s lanom, práca s nástrojmi, ale aj osobnostné zručnosti ako delenie úloh a delegovanie právomocí, time management, správne určovanie priorít a ďalšie.

 

Avšak oddiel plní funkcie nie len z pohľadu detí. Má svoj zmysel a miesto aj u rodičov, dospelých ľudí vedúcich oddiel a spoločnosť.

 

Nedá sa presne definovať čo oddielová činnosť znamená pre rodičov. Závisí to od osobnosti rodiča, jeho prístupu a jeho očakávaní od činnosti ponúkanej deťom. Skúsení rodičia, ktorí si oddielom prešli ako deti alebo oddiel viedli, spravidla majú správnu základnú predstavu o tom, čo od činnosti očakávať. Problematiku rodičov rozoberám bližšie v kapitole 7, tu si preto len v krátkosti uvedieme rozdelenie rodičov do kategórií na základe toho, čo od oddielu očakávajú :

 

- rodič, ktorý si oddielom neprešiel, ale má aspoň hmlistú predstavu o tom, čo môže očakávať - takýto rodič prihlási do oddielu dieťa spravidla po vzájomnej konzultácií s dieťaťom a na základe preferencie voľnočasových aktivít svojho dieťaťa. Väčšinou dieťa do činnosti nenúti, necháva ho slobodne sa rozhodnúť, ale podprahovo na dieťa vplýva. Od oddielu očakáva, že dieťaťu dá to, čo sa jemu samému nedostalo, no väčšinou nevie presne definovať, čo by to malo byť ani spôsob, akým sa to má dieťaťu ponúknuť. Aj to môže byť dôvod, prečo sa do činnosti aktívne nezapojí. Pokiaľ sa zapája, je to len sporadicky a bez výraznejšieho vlastného prínosu. Je „číslom“ (čo nemá byť dehonestácia ani urážka jeho prítomnosti, ale akýsi status).

 

- rodič, ktorý si oddielom prešiel a má viac - či menej jasnú predstavu ako oddiel funguje - takýto rodič si zistí o oddieli, do ktorého dieťa prihlasuje, maximum informácií na základe ktorých sa definitívne rozhodne. Deti takýchto rodičov sú spravidla na činnosť vopred pripravované a do oddielu prichádzajú síce ako nováčikovia, ale nie nováčikovia v oblasti činnosti. Týmto deťom môže byť spočiatku nepríjemné, že oddiel od nich vyžaduje rovnaký postup ako od každého iného nováčika a minimálne ich podrobí akémusi „testovaniu“ - či už formálnemu (ak sa oddiel priebežne pripravuje napríklad na preteky alebo vo forme „nováčikovskej skúšky“) alebo neformálnemu v rámci prirodzeného prijímania nového člena do kolektívu. Takýto rodičia sú zväčša pre oddiel výrazným prínosom. Svojimi skúsenosťami môžu pomôcť pri vedení oddielu a často ich kolektív vedúcich príjme medzi seba ako plnohodnotného vedúceho (to bol aj náš prípad v Dračej stope). Môže sa však stať - a na to by si mal dať hlavný vedúci zvlášť pozor - že po čase začne rodič - a to ak má tendenciu byť dominantnou osobnosťou - presadzovať v oddieli svoj štýl vedenia a svoje názory, ktoré sa nikdy nebudú stopercentne zhodovať s názormi hlavného vedúceho.

 

- rodič - učiteľ - ide o typ rodiča, ktorý sa snaží vypomôcť oddielu, no mýli si oddiel s triedou, kde on je učiteľom a všetci ostatní - vrátane vedúcich - sú jeho žiakmi.

 

- rodič bez záujmu - takýto rodič má len hmlistú alebo vôbec žiadnu predstavu o tom, čo jeho dieťa vo voľnom čase robí. O oddiel nejaví záujem (a väčšinou ani o dieťa). Oddiel je chápaný ako miesto, kam dieťa môže (ale nemusí) prísť, ak sa mu chce. Účasť dieťaťa môže byť nepredvídateľná a väčšinou je dosť nízka.

 

- odkladač - veľmi nebezpečný typ rodiča, ktorý si mýli oddiel s odkladacou poličkou, kam môže svoje dieťa aspoň na nejaký čas odložiť. V skutočnosti ho nezaujímajú záujmy dieťaťa, ale len fakt, že sa ho na istý čas (konečne) zbaví. Dieťa je do navštevovania oddielu často prinútené. Väčšinou ide o problémové dieťa, ktoré sa aj v oddieli správa problémovo. Takýto prístup je nešťastný - je absolútne nevhodný pre dieťa. Aj Dračia stopa mala takého člena a z vlastnej skúsenosti odporúčam túto agóniu čím skôr skončiť. Ani takýto rodič nebude nútiť oddiel, aby bral jeho dieťa, ak sa mu jasne povie, že o spoluprácu nie je záujem. Hlavný vedúci by mal využiť svoje najvyššie právomoci a takéhoto člena (ak sám nechce chodiť alebo je problémový) odmietnuť. Každý oddiel by mal mať aspoň nejakú hrdosť. Brať takúto skupinu len ako odkladací priestor, ak to skupine nič neprináša (okrem problémov) je pod úroveň a môže to skupinu začať zvnútra rozkladať. Ja ako hlavný vedúci Dračej stopy som bol samotnými deťmi postavený pred voľbu - buď problémový člen alebo oni.

 

- rodič, ktorý si myslí, že oddiel napraví to, čo rodina nezvláda. Nenapraví. Čo nedokáže spraviť ani škola, kde deti trávia 6 - 8 hodín z pracovného dňa, určite nedokáže napraviť oddielová činnosť s výrazne nižšou časovou dotáciou. Takýto rodič si mýli oddiel so špecializovanou inštitúciou, ktorá dokáže urobiť zázrak. Väčšinou to vyzerá tak, že dieťa strieda rôzne voľnočasové aktivity, pretože je sústavne všade odmietané kolektívom s veľkou pravdepodobnosťou pre jeho vlastné správanie. Rodič sa potom alibisticky tvári, že skúša všetko možné (všetky možné voľnočasové aktivity), aby dieťaťu pomohol. Neuvedomuje si závažnú skutočnosť - že problémové dieťa potrebuje odbornú psychologickú pomoc, nie striedanie kolektívov, ktorých navštevovanie zákonite bude vždy ako cez kopírovací papier : skúška-tolerancia-odmietanie. Takéto dieťa môže byť rovnako nebezpečné pre oddielovú činnosť a súdržnosť zvyšku kolektívu, ako deti rodičov „odkladačov“.

 

- vojak - rodič, ktorý preferuje vojenskú drezúru a obdobný prístup očakáva aj od oddielu. Hlavne v prípade, že dieťa jeho prístup začne v istom veku odmietať, čo rodič vníma ako problém, ktorý by mohol oddiel vyriešiť. Rodič - vojak si pletie oddiel s vojenským oddielom, z čoho môžu vznikať rozpory.

 

Očakávania rodičov sú v istom zmysle odrazom ich osobnosti. Nie presným, ale to, akí sú oni, ich predstavy, túžby, ciele, vlastnosti sa istým spôsobom zákonite odrážajú aj od očakávania, čo bude oddiel pre ich dieťa plniť.

 

V každom prípade sa do istej miery ich očakávania dajú naplniť. Dieťa môžu do oddielu aj odkladať - je normálne, že si občas rodičia potrebujú od detí oddýchnuť a v zdravej miere je vhodné túto potrebu napĺňať. Je dobré deti naučiť istým pravidlám a očakávať ich dodržiavanie, učiť deti disciplíne. Dieťa môže v oddieli nájsť to, čo nikde inde nenájde a doplniť si tak chýbajúcu mozaiku vlastných nenaplnených očakávaní od triedy, spoločnosti (a tým si pomôcť, stať sa členom kolektívu, ktorý ho zoberie medzi seba, zatiaľ, čo ostatné kolektívy ho aktívne odmietajú), ale nič nie je možné extrémizovať. Extrémne očakávania v týchto oblastiach sú nevhodné a skôr či neskôr vedú k rozporom alebo odchodu dieťaťa z oddielu.

 

Obdobne - dá sa povedať analogicky plní oddiel funkcie aj z pohľadu vedúcich. Väčšinou však vedúci nemajú ešte deti a tak sa funkcie oddielovej činnosti obmedzujú len na ich osobné očakávania. Bližšie sa problematike vedúcich venujem v kapitole 1.4.1. Vedúci.

 

1.3. AKÉ ODDIELY EXISTUJÚ?

 

Oddiely môžeme rozdeľovať podľa viacerých kritérií:

1. podľa športového zamerania ( futbalové, volejbalové, turistické, vodácke ... ),

2. turistické oddiely podľa činnosti :

a. sezónna športová činnosť (preteky, turnaje a zápasy) - zamerané na rôznu športovú činnosť, väčšinou v závislosti od ročného obdobia, od cykloturistiky, výkonnostnej turistiky, vodáctvo až po lyžiarsku turistiku, akcie na bežkách v zime a podobne.

b. environmentálne - oddiely zameriavajúce svoju činnosť na ochranu prírody (napríklad zapájajúce sa do pravidelných dobrovoľníckych aktivít zameraných na čistenie svojho okolia a rôznych úsekov turistických trás od odpadu)

c. bushcrafterské - činnosť zameraná na všestranný nácvik zručností na samostatné prežitie v prírode, mimo civilizácie

d. horolezecké - činnosť prevažne vekovo starších oddielov zameraná na nácvik horolezectva na cvičných stenách a priamo v teréne na horách.

e. tábornícke - činnosť oddielu je zameraná na celoročné viacdňové aktivity prevažne s prespaním v stanoch.

f. výkonnostné - činnosť je zameraná na výkonnostnú turistiku. Na Slovensku je výkonnostná turistika zastrešovaná Klubom Slovenských turistov, ktorý určuje pravidlá na prideľovanie výkonnostných tried.

g. zážitkové - činnosť je orientovaná na spoločné zážitky. Pri vedení zážitkového oddielu je snaha o čo najväčšiu dramaturigkcú pestrosť vo všetkých smeroch.

3. podľa členstva chlapcov a dievčat

a. homogénne - oddiely homogénneho charakteru sa vyčleňujú ako výhradne chlapčenské alebo výhradne dievčenské oddiely. Takéto rozdelenie umožňuje využívať pri činnosti špecifické charakterové vlastnosti jedného alebo druhého pohlavia a odstraňuje obmedzenia z nutnosti kompromisov. Homogénne oddiely sú v súčasnosti preferované prevažne v skautskej organizácií.

b. koedukované - oddiely nevymedzujúce sa podľa pohlavia. V skupine sú zastúpené dievčatá aj chlapci v takom pomere v akom sa náhodne do oddielu prihlásia. Koedukovaný oddiel má výhodu v tom, že je prirodzený (spoločnosť ako taká je prirodzene koedukovaná) a podporuje vzájomnú rovnosť medzi oboma pohlaviami, čo je mimoriadne dôležitý prvok výchovy.

4. podľa veku

a. malé oddiely (I. stupeň)

b. bežné turistické oddiely mládeže (prevažne II. stupeň a stredné školy)

c. dospelé oddiely (stredné a vysoké školy)

5. podľa rozsahu činnosti

a. oddiely s činnosťou založenou výhradne na jednodňových akciách - väčšinou na úrovni bežných turistických krúžkov na školách. Nedosahujú kvalitativnej úrovne rozvinutejších oddielov a obmedzujú svoju činnosť na obyčajné prechádzky lesom, niekedy obohatené o turistické zručnosti, avšak bez možnosti hlbšieho a intenzívnejšieho trénovania. Niekedy sa činnosť takéhoto oddielu rozvinie a pribudnú aj ďalšie formy práce alebo zanikne. Z dlhodobého hľadiska, ak by mal rozvoj takto pracujúceho oddielu stagnovať hrozí neodvratný zánik - členovia, ktorých činnosť zaujíma budú pociťovať potrebu pracovať intenzívnejšie a prejdú k oddielom s viac rozvinutými aktivitami.

b. oddiely s činnosťou založenou výhradne na akciách v teréne - činnosť je zameraná na jednodňové a viacdňové aktivity bez pravidelných stretnutí. Jednotlivý členovia nepociťujú potrebu pravidelne sa stretávať na schôdzkach a tieto schôdzky nahradzujú neformálnymi náhodnými stretnutiami pri rôznych príležitostiach alebo intenzívnou činnosťou cez víkendy (akcie každý víkend). Takýto oddiel môže dobre fungovať, ak má starších členov (stredné, vysoké školy, dospelí členovia).

c. oddiely s pravidelnou klubovou činnosťou - väčšinou vekovo mladšie oddiely (základné školy), kde sa ešte výrazne prejavuje potreba pravidelnosti aktivít (čo je zastúpené klubovými schôdzkami každý týždeň aj napriek tomu, že aktivity v teréne sú hlavnou činnosťou)

6. podľa členstva v rôznych organizáciách - hovoríme o členstve celej skupiny vo vyššej - sieťujúcej organizácií.

a. oddiely v rámci Slovenského skautingu

b. oddiely združené v rámci Klubu slovenských turistov (známe aj ako TOM - turistické oddiely mládeže)

c. oddiely združené v James - horolezecké oddiely

d. oddiely združené v YMCA - pobočka celosvetovej organizácie na rozvoj telesnej a duchovnej kultúry.

e. oddiely združené v Detskej organizácií Fénix

f. oddiely pracujúce v rámci činnosti škôl a cirkevných organizácií

g. oddiely združené v iných (miestnych) organizáciách

h. samostatné oddiely bez členstva v sieťujúcej organizácií (to je prípad aj môjho oddielu Dračia stopa)

 

Oddiely môžu byť združené aj vo viacerých organizáciách naraz, pokiaľ to ich stanovy nevylučujú.

 

Nabudúce sa pozrieme na problematiku organizácie oddielu a vedúcich.

 

Predošlý článok ::: Ako funguje oddiel I.: Čo to je oddiel?

 

(c) Ing. Ľuboš Zahradníček

www.ozdraciastopa.tk

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna zdravotná poisťovňa

Výber úsporných opatrení, ako ho navrhla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

TECH

BlackBerry vstáva z mŕtvych, chystá novinku s klávesnicou

Klávesnica, touchpad, dobre čitateľný displej a kvalitné fotoaparáty.


Už ste čítali?